tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Ideapaju Tmi
Y-tunnus 1660547-7
Oosite:Naakankatu 8, 29200 Harjavalta
sähköposti: info@ideakoru.fi
puhelin: +358 50 378 1189

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Maarit Naakka, sähköposti: info@ideakoru.fi, puhelin +358 50 378 1189
Rekisterin nimi: Tmi Ideapaju asiakas- ja markkinointirekisteri
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
4.1. Henkilön suostumus (oltava dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) Käsittelen henkilötietojasi verkkokauppatilausten ja sähköpostilla sekä sosiaalisen median kautta saatujen viestien kautta. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.
4.2 Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, koskee tilausten, kutsuvarausten tai arvontojen kautta saatuja henkilötietoja. Käsittelen henkilötietojasi myös välillämme solmitun osto- ja myyntisopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Välillemme syntyy sopimus, jos ostat suoraan minulta tuotteita tai muulla tavalla syntyneen sopimuksen kautta.
4.3 Lakisääteinen velvoite. Käsittelen henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteideni noudattamiseksi, kun käsittelen tietojasi kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi tai luovutan tietojasi viranomaisille.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde)
Oikeuteni käsitellä henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelen tietojasi esimerkiksi palvelujen tarjoamiseksi, markkinoinnin lähettämiseksi ja tuotteiden myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi. Olen arvioinut tietosuojalainsäädännön ja viranomaisohjeistusten edellyttämällä tavalla, että sinun etusi, perusoikeutesi tai vapautesi eivät syrjäytä tätä oikeutettua etuani käsitellä henkilötietojasi tässä tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla. Voit halutessasi käyttää tämän selosteen kohdissa 9 ja 10 kuvattuja oikeuksiasi, mikäli haluat vastustaa tai rajoittaa suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, palveluiden kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tilauksiasi koskevat tiedot tallentuvat verkkokauppaan. Rekisterinpitäjänä luomieni rekistereiden tiedot säilytetään, kunnes ne eivät ole enää liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tai olet lähettänyt pyynnön poistaa tietosi rekisteristä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Saan rekisteriin tallennettavat tiedot asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa tai viranomaisten pyynnöstä.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, osoitteella Susanna Kuisma, Husontie 434, 21530 Paimio.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)
Haku:
Seuraa Facebookissa